phone+420 377 419 001Nejčastější dotazyKontakt

Zásady užívání souborů cookies

(„Zásady")

Společnost STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., se sídlem Palírenská 641/2, Božkov, 326 00 Plzeň, IČO: 279 04 636, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 21004 („DRINKITO“, „my“ nebo „Správce“) využívá soubory cookies na internetových stránkách https://www.drinkito.cz/ („Internetové stránky“). Na Internetových stránkách používáme různé druhy cookies a jiné technologie sledování, abychom Vám, návštěvníkům Internetových stránek, mohli nabídnout relevantní obsah a umožnit plnohodnotné využívání Internetových stránek a jejich funkcí.

Kontaktní údaje společnosti DRINKITO:

  1. tel.: +420 377 419 001
  2. e-mail: chcisezeptat@drinkito.cz

Soubory cookies slouží zejména k analýze návštěvnosti Internetových stránek a k zajištění Vašeho pohodlí při jejich užívání tím, že nám například umožňují zapamatovat si Vás pro další návštěvu Internetových stránek. Prostřednictvím souborů cookies nemůžeme nahlížet do obsahu Vašeho zařízení nebo jakýmkoliv jiným způsobem získávat Vaše data uložená na tomto zařízení. Některé soubory cookies používáme také k tomu, aby různé nástroje (zejména nástroje Google), které používáme ke sledování vaší návštěvy, mohly mezi sebou komunikovat.

NA CO VYUŽÍVÁME COOKIES NA TOMTO WEBU?

Cookies lze podle trvanlivosti rozdělit na dva základní druhy

Krátkodobé (session cookie) – zůstávají ve Vašem prohlížeči do zavření Vašeho prohlížeče, poté se vymažou.

Dlouhodobé (persistent cookie) – zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.

NA NAŠEM WEBU POUŽÍVÁME TYTO COOKIES:

Technické (krátkodobé) – jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. vložení produktů do košíku, proces nákupu a zobrazení verze stránky vyžadující javascript nebo bez něj.

YouTube (krátkodobé i dlouhodobé) – využívá je přehrávač videí YouTube. Jsou na Váš počítač umístěny ve chvíli, kdy přehrávač spustíte.

Google Analytics (dlouhodobé) - abychom Vám mohli stránky lépe přizpůsobit, využíváme pro měření anonymních dat o chování uživatelů nástroj Google Analytics.

Google Ads (dlouhodobé) - abychom vám pomohli získat lepší zážitek a poskytli vám relevantní obsah, používáme Google Ads pro účely remarketingu a také pro integraci vašich zkušeností s ostatními soubory cookies (mimo jiné prostřednictvím souborů cookie ad_user_data a ad_personalizations).

Hotjar (dlouhodobé) – k optimalizaci Vašeho zážitku při využívání našich služeb a přizpůsobení našich stránek v návaznosti na Vaše preference využíváme nástroj Hotjar. Hotjar využívá cookies a další technologie pro sběr a uložení dat na svých stránkách v pseudoanonymizovaném uživatelském profilu.

AdWords (dlouhodobé) – generované reklamním systémem. Pomocí těchto cookies můžeme vyhodnocovat efektivitu prodejních kanálů.

Sklik (dlouhodobé) – generované reklamním systémem. Pomocí těchto cookies můžeme vyhodnocovat efektivitu prodejních kanálů.

Facebook (krátkodobé i dlouhodobé) – jsou používány widgetem sociální sítě Facebook, který je vložen na těchto stránkách.

Twitter (dlouhodobé) – jsou používány widgetem sociální sítě Twitter, který je vložen na těchto stránkách.

MailChimp (krátkodobé i dlouhodobé) – generované aplikací Mailchimp. Tyto cookies nám umožnují vyhodnotit účinnost reklamního kanálu.

JAK VYUŽÍVÁME SOUBORY COOKIES

Soubory cookies nám pomáhají Vás identifikovat jako jedinečného uživatele Internetových stránek, zapamatovat si Vaše nastavení zvolené při poslední návštěvě, například rozložení obsahu na internetové stránce, výběr konkrétní polohy nebo předvyplnění Vašich přihlašovacích údajů.

V případě, že nám neumožníte využívání cookies v plném rozsahu bohužel nemůžeme zaručit, že všechny oblasti našich Internetových stránek zachovají jim určenou funkci.

Reklamní cookies nám umožňují zobrazovat cílenou reklamu na Internetových stránkách na základě sledování Vašeho chování a vyhledávání na internetu, a to díky identifikaci v nastavení Vašeho prohlížeče a pomocí nástrojů Google ads. Tyto soubory cookies neidentifikují konkrétní osobu, ale nastavení a preference anonymního uživatele konkrétního počítače. Reklamní cookies se používají také k vyhodnocení efektivnosti konkrétní reklamy a sledování počtu uživatelů, které zaujala.

Soubory cookies používáme k analýze návštěvnosti Internetových stránek prostřednictvím služeb YouTube, Google Analytics, Hotjar, Google Adwords, Facebook, Sklik, Twitter a MailChimp. Jedná se o analytické nástroje, které pomáhají internetovým stránkám a aplikacím pochopit, jak jejich návštěvníci využívají. Soubory cookies lze rovněž využít v rámci zpracování statistických údajů o používání Internetových stránek aniž by došlo k identifikaci konkrétního uživatele. Soubory cookies používáme také k tomu, aby jednotlivé výše uvedené nástroje mohly mezi sebou komunikovat a správně fungovat.

JAK LZE UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES

Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Vás počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

  1. Chrome
  2. Firefox
  3. Internet Explorer
  4. Opera
  5. Android

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u správce na výše uvedených kontaktech, a to buď zasláním e-mailu na uvedené adresy nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje Správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je Správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si Správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám Správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je Správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude Správce informovat.

4.1. Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od Správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od Správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích Správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud Správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto dokumentu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

4.2. Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od Správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

4.3. Právo na opravu

V určitých situacích máte obecně právo na opravu svých osobních údajů. V případě kamerových záznamů není ale toto právo relevantní.

4.4. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby Správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít Správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

4.5. Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že Správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

4.6. Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby Správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá Správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

V případě kamerových záznamů není toto právo relevantní.

4.7. Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou Správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na Správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování (v případě kamerových záznamů nedochází k automatizovanému rozhodování a profilování, toto právo tedy není relevantní).

4.8. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

4.9. Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to buď vyplněním formuláře webových stránkách nebo zasláním odvolání na e-mail nebo adresu sídla Správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

4.10 Právo vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů

Z příčin souvisejících s Vaší mimořádnou situací vzhledem ke zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů. V důsledku vyjádření nesouhlasu zvážíme, zda – s ohledem na mimořádnost Vaší situace – ochrana Vašich zájmů, práv a svobod převažuje nad zájmy, které realizujeme se zpracováním osobních údajů. Pokud se Váš nesouhlas ukáže jako oprávněný a neexistuje jiný právní základ pro zpracování těchto údajů, vymažeme je

Při realizaci Vašich práv, v případě jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo žádostí týkajících se těchto Zásad, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo uplatnění příslušných práv nás kontaktujte na adrese: gdpr@stockspirits.com

ZMĚNA TĚCHTO ZÁSAD

Všechny případné budoucí změny v těchto Zásadách užívání souborů cookies budou uveřejněny na příslušných Internetových stránkách.

V Praze 17.10.2023 (update 1.3.2024)