phone+420 377 419 001Nejčastější dotazyKontakt

Informace o zpracování osobních údajů klientů a obchodních partnerů

(„Informace")

Vážení klienti,

tyto Informace popisují způsob, jak postupujeme při zpracovávání osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím internetových stránek: https://www.drinkito.cz/ („Internetové stránky"), jakož i s osobními údaji shromažďovanými prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) nebo jiných prostředků elektronické komunikace. Tyto Informace navíc popisují, jakým způsobem postupujeme s informacemi ukládanými Internetovými stránkami a uchovávanými na vašem zařízení (i kdyby tyto informace nebyly osobními údaji). Tyto Informace byly připraveny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR").

1. Správce osobních údajů

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem Vašich osobních údajů je

STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. – IČO. 279 04 636, se sídlem Palírenská 641/2, Božkov, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou C 21004

Správce je součástí skupiny STOCK SPIRITS GROUP.

Se správcem se můžete spojit prostřednictvím těchto kontaktů:

 1. tel.: +420 377 419 001, e-mail: gdpr@stockspirits.com
2. Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 1. zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 2. marketingové účely, aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich Vašim potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 3. ochrany svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je především zajištění ochrany podkladů, které jste nám svěřili ke zpracování a ochrany našeho majetku;
 4. splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu na základě smlouvy.

Našimi oprávněnými zájmy jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků, řádné plnění veškerých zákonných povinností, ochrana našeho podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li, mimo jiné, nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo probíhá-li na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

3. Osobní údaje a jejich zpracování

Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 1. základní identifikační údaje – jméno a příjmení, případně název a adresa firmy a její IČO a DIČ u OSVČ,
 2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa (ta je pro nás Vaším jedinečným identifikátorem)
 3. informace o službách, které Vám poskytujeme
 4. informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo kontaktních formulářů
 5. fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách
 6. lokalizační údaje – adresy, které nám poskytujete pro realizaci služeb
 7. technické údaje – IP adresy, informace týkající se operačního systému a typu prohlížeče a koncového zařízení, navštívené Internetové stránky (identifikované prostřednictvím URL adres), jiné informace týkající se Vaší aktivity na našich Internetových stránkách, včetně informací registrovaných a uchovávaných prostřednictvím souborů cookies
3.1. Zdroj osobních údajů

Osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv.

Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního či živnostenského rejstříku.

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů v rámci námi organizovaných soutěží a akcí najdete na Internetových stránkách věnovaných dané soutěži nebo akci.

V případě Vaší dobrovolné účasti na věrnostním programu pořádaným správcem nebo jinou společností ze skupiny STOCK SPIRITS GROUP zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, které v této souvislosti uvedete. Tyto údaje zpracováváme za účelem poskytování služeb v rámci věrnostního programu, včetně zasílání hmotných darů. Právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem je plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Na základě Vašeho souhlasu, pokud je vyžadován platnými právními předpisy, zpracováváme Vaše osobní údaje, které zahrnují IP adresu, informace týkající se operačního systému a typu prohlížeče a koncového zařízení, navštívené Internetové stránky (identifikované prostřednictvím URL adres), a také jiné informace týkající se Vaší aktivity na našich Internetových stránkách, včetně informací registrovaných a uchovávaných prostřednictvím souborů cookies.

Právním základem pro zpracovávání esenciálních cookies, nezbytných pro základní funkčnost Internetových stránek, je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

3.2. Doba zpracování

Informace, které musíme archivovat na základě lhůt daných legislativou, uchováváme po dobu danou v zákonech (to se týká zejména účetních dokladů).

Ostatní informace o zakázkách uchováváme po dobu 5 let od skončení platnosti smlouvy nebo předání zboží, přičemž dodané podklady k jednotlivým zakázkám likvidujeme bezprostředně po předání zboží.

Vaše identifikační a kontaktní údaje, záznamy o komunikaci likvidujeme 5 let po posledním vzájemném kontaktu.

Osobní údaje zpracovávané pouze pro marketingové účely budou zpracovávány do odvolání souhlasu, maximálně po dobu 7 let.

Po uplynutí uvedené doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

3.3. Předávání dat

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení. Dále v případech, kdy je to nezbytné pro realizaci našich potřeb, zpřístupňujeme osobní údaje právním kancelářím a jiným společnostem skupiny STOCK SPIRITS GROUP.

Dále budeme předávat nezbytné osobní údaje (adresu, kontaktní osobou a její tel.) v případě využití smluvních dodavatelů – přepravních firem nebo dodavatelům poštovních služeb, či dalších subdodavatelů.

Těmito subdodavateli mohou být i ostatní společnosti ve skupině STOCK SPIRITS GROUP.

Za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož jsme zapojeni, předáváme Vaše osobní údaje provozovateli portálu Heureka.cz, společnosti Heureka Group a.s., IČO 07822774, se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 24131. Právním základem pro zpracování je v tomto případě náš oprávněný zájem, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Dotazníky Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud jejich zasílání neodmítnete ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn Vaši e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky Vám nebude dotazník dále zasílán.

Při zpracování zboží a služeb pak využíváme různé systémy, které máme většinou nainstalovány na našich zařízeních. Pokud tomu tak není a systém provozuje externí dodavatel, máme s ním uzavřené odpovídající smlouvy a hlídáme, aby i on se o Vaše data staral s patřičnou zodpovědností a v souladu s GDPR.

Kromě toho mohou být Vaše osobní údaje předány dodavatelům služeb – subjektům zpracovávajícím osobní údaje na základě našeho zadání a našim jménem, např. dodavatelům teleinformatických služeb takových jako hosting, dodání nebo údržba IT systémů a aplikací a Google Ireland Limited, dodavateli nástrojů Google Analytics.

Se všemi dodavateli služeb, kterým předáváme Vaše osobní údaje, uzavíráme smlouvy, na základě kterých tito podléhají našim příkazům.

Vaše osobní údaje předáváme mimo Evropský hospodářský prostor, a to zejména do Velké Británie. Vaše údaje mohou být sdíleny, mimo jiné, se společnostmi skupiny STOCK SPIRITS GROUP, které mají sídlo ve Velké Británii. Předávání probíhá vždy v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že jsou osobní údaje předávány subjektu nacházejícímu se ve třetí zemi, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany, uplatňujeme vhodná ochranná opatření, včetně standardních ustanovení o ochraně osobních údajů schválených Evropskou komisí. Kopii těchto ochranných opatření můžete získat, pokud nás kontaktujete na e-mailové adrese GDPR@stockspirits.com.

Pro rozesílání obchodních nabídek prostřednictvím e-mailu a SMS využíváme také externí dodavatele, kterým předáváme jen naprosto nezbytné údaje (jméno a příjmení, e-mail, tel. číslo).

U všech zpracovatelů se staráme o to, aby i oni zpracovávali Vaše osobní údaje bezpečně a plně v souladu s GDPR.

4. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u správce na výše uvedených kontaktech, a to buď zasláním e-mailu na uvedené adresy nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

4.1. Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto dokumentu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

4.2. Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

4.3. Právo na opravu

V určitých situacích máte obecně právo na opravu svých osobních údajů. V případě kamerových záznamů není ale toto právo relevantní.

4.4. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

4.5. Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

4.6. Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

4.7. Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování (v případě kamerových záznamů nedochází k automatizovanému rozhodování a profilování, toto právo tedy není relevantní).

4.8. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

4.9. Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to buď vyplněním formuláře webových stránkách nebo zasláním odvolání na e-mail nebo adresu sídla správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

4.10 Právo vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů

Z příčin souvisejících s Vaší mimořádnou situací vzhledem ke zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů. V důsledku vyjádření nesouhlasu zvážíme, zda – s ohledem na mimořádnost Vaší situace – ochrana Vašich zájmů, práv a svobod převažuje nad zájmy, které realizujeme se zpracováním osobních údajů. Pokud se Váš nesouhlas ukáže jako oprávněný a neexistuje jiný právní základ pro zpracování těchto údajů, vymažeme je.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo žádostí týkajících se těchto Informací, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo uplatnění příslušných práv nás kontaktujte na adrese: gdpr@stockspirits.com

5. Zpracovatel osobních údajů

Pokud nám svěříte ke zpracování podklady, které obsahují osobní údaje nebo zpracováváme zakázku, k jejíž realizaci jsou osobní údaje dalších osob nutné (příprava různých akcí, výroba personalizovaných materiálů a podobně), pak jsme vůči těmto osobním údajům v pozici zpracovatele.

Při realizaci zakázky pak jednáme plně v souladu s pokyny zadavatele. Ty jsou většinou u komplexnějších zakázek součástí smlouvy nebo objednávky. Podklady pro takovéto zakázky (které mohou obsahovat osobní údaje) zpracováváme po dobu nezbytně nutnou a po realizaci zakázky je mažeme/likvidujeme (nejpozději do 30 dnů po předání zakázky, nedošlo-li k nějakým problémům).

6. Změna Informací

Všechny případné budoucí změny v těchto Informacích budou uveřejněny na Internetových stránkách a dále budou sděleny, v odpovídajících případech, elektronickou formou osobám, jichž se osobní údaje týkají, s uvedením důležitých informací o plánovaných změnách a o termínu jejich platnosti.

7. Platnost

Tento dokument je platný od 01.10.2023 (aktualizace 1.3.24) a může být kdykoli aktualizován. Aktuální verze bude vždy zveřejněna na webových stránkách společnosti.