phone+420 377 419 001 Nejčastější dotazy Kontakt

Všeobecné obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ A UPOZORNĚNÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě drinkito.cz, kdy na jedné straně stojí společnost STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., IČO: 279 04 636, se sídlem Palírenská 641/2, Božkov, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 21004 (dále jen „prodávající“), jako provozovatel e-shopu dostupného na webové adrese: https://www.drinkito.cz/ (dále jen „e-shop“) a na straně druhé stojí kupující, který může vystupovat v pozici spotřebitele či podnikatele (dále jen jako „zákazník“ nebo „kupující“). Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „VOP“).

Prodávající tímto prohlašuje, že zboží zakoupené na e-shopu má sloužit pouze k osobním účelům kupujícího jakožto koncového zákazníka, a to i v případě, kdy je kupující podnikatel. Za tímto účelem mohou být v rámci jedné objednávky nakoupeny alkoholické nápoje o celkovém maximálním objemu 10 l. Zboží zakoupené na e-shopu není určeno k dalšímu prodeji či jinému úplatnému převodu. Prodávající výslovně uvádí, že nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv jednání kupujícího v rozporu s tímto zákazem.

Každý, kdo navštíví e-shop, je zákazníkem prodávajícího a je povinen se při jeho používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito VOP, nepoškozovat dobré jméno a práva prodávajícího. K návštěvě e-shopu a otevření jeho prezentace je oprávněna pouze fyzická osoba, jež dovršila 18 let věku. Dovršení věku 18 let zákazník vždy potvrdí před otevřením prezentace e-shopu kliknutím na políčko „vstoupit“, které se vždy zobrazí před otevřením prezentace e-shopu s upozorněním na požadavek dovršení věku 18 let a s odkazem na tyto VOP.

Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že návštěva e-shopu, objednání a prodej alkoholických nápojů (dále jen „zboží“) fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Postup vedoucí k uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem, jakož i další závazky, se řídí zejména ustanoveními § 1810 a násl. a § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele), jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy a těmito VOP.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se rovněž považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a/nebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Postup vedoucí k uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím-podnikatelem, jakož i další závazky výslovně neupravené těmito VOP se řídí zejména ustanoveními § 2079 a násl. OZ. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a kupní smlouvou, mají přednost ujednání kupní smlouvy.

uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky zákazníkem prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky zákazníka prodávajícím (prezentace zboží umístěná v e-shopu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží – ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.). Od tohoto momentu vznikají mezi zákazníkem a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 OZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Zákazník odesláním (zadáním) objednávky v e-shopu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Potvrzení objednávky zákazníka prodávajícím bude mimo jiné obsahovat internetový odkaz na aktuální (platné a účinné) znění VOP umístěné v prezentaci e-shopu včetně upozornění, že fyzické osobě, u níž se ukáže, že nedovršila věku 18 let, nebude zboží předáno a ze strany prodávajícího dojde k odstoupení od kupní smlouvy.


PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny zboží uvedené na prezentaci e-shopu jsou uváděny včetně DPH, ledaže je výslovně u konkrétního zboží stanoveno jinak. Veškeré zboží je dodáváno se zjednodušeným daňovým dokladem a dodacím listem Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným uhrazením kupní ceny. V případě (úplného či částečného) stornování objednávky ze strany prodávajícího (např. objednané zboží je vyprodáno) je uhrazená částka či její příslušná část obratem odeslána zpět na číslo účtu zákazníka, ze kterého byly na účet prodávajícího převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Veškeré změny, ať už sortiment zboží či jeho ceny uvedené v prezentaci e-shopu jsou vyhrazeny. Nabídka zboží uvedeného v prezentaci e-shopu (včetně akčního zboží, výprodeje apod.) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit.


Nabídka zboží za ceny ve výprodeji, slevových akcích není kombinovatelná se slevovými kupony, pokud není jinak uvedeno v podmínkách dané slevové akce, výprodeje nebo slevového kuponu. Slevová akce, výprodej nebo slevový kupon mohou být omezeny minimální hodnotou objednávky kupujícího. Pro uplatnění slevy slevového kuponu je třeba vložit slevový kód do pole pro zadání slevových kódů při zadání objednávky. Sleva bude uplatněna při dokončení objednávky.


V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě prodávajícího, prodávající kupujícímu předem potvrdí (emailovým oznámením) cenu a orientační termín dodání zboží. Je-li konečná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platně uzavřené kupní smlouvy. Pokud bude cena měněna, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.

Online platby jsou zajišťovány skrze platební bránu Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty lze nalézt na stránkách platební brány: www.comgate.cz.

K úhradě ceny zboží může kupující využít následujících způsobů:

Způsob úhrady kupní ceny:


Při využití zasilkovna.cz - osobní odběr

 1. Online platební kartou (ComGate) Zdarma
 2. Dobírkou Zásilkovna (hotově/kartou) 49 Kč
 3. Při objednávce nad 2500,- Kč doprava zdarma

Při využití přepravní společnosti

 1. Online platební kartou (ComGate) Zdarma
 2. Dobírkou - Přepravní společnost Messenger (hotově/kartou) 49 Kč
 3. Dobírkou - Přepravní společnost DPD (hotově/kartou) 49 Kč
 4. Při objednávce nad 2500,- Kč doprava zdarma(DOPRAVA) DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, MOŽNOST ODMÍTNOUT PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno, a to v souladu s obchodními podmínkami zvolené přepravní společnosti. V případě, že si kupující zvolí osobní odběr zboží, bude zboží uloženo k vyzvednutí na jím určené prodejně prodávajícího po dobu 14 dnů. Objednané zboží prodávající doručuje dle velikosti a váhy prostřednictvím smluvních přepravních služeb (dále jen „provozovatel přepravních služeb“).

Dodávky zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány bezodkladně, obvykle do 2 – 7 pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn ze strany prodávajícího. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky zboží se považuje jeho dodání na uvedenou adresu (dle výběru způsobu dodání zboží).

Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list. Doklad o koupi zboží (zjednodušený daňový doklad – fakturu) prodávající zašle kupujícímu na emailovou adresu uvedenou v objednávce po expedici zboží. Registrovaný zákazník bude mít doklad o koupi zboží uložen na svém profilu na e-shopu. Kupující zároveň odesláním objednávky bere na vědomí, že doklad o koupi zboží bude vystaven a odeslán kupujícímu elektronicky.

Při převzetí zboží (při osobním odběru zboží či od provozovatele přepravních služeb) je kupující povinen si vždy pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uvede zákazník tuto informaci do předávacího protokolu provozovatele přepravní služby.

Dopravu zboží prodávající zajišťuje prostřednictvím provozovatelů přepravních služeb po celé České republice. Ceny dopravy (níže) jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů osobám mladším 18 let bude na obalu (balíku) doručovaného zboží uvedeno, že balík obsahuje alkoholické nápoje včetně upozornění, že balík je oprávněna převzít pouze fyzická osoba, jež dovršila věk 18 let. Příslušný zaměstnanec provozovatele přepravních služeb balík předá kupujícímu toliko v případě, že dovršení věku 18 let kupující prokáže předložením občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti s tím, že bude opsáno číslo příslušného dokladu totožnosti. V opačném případě kupujícímu balík obsahující zboží nebude předán a prodávajícímu vznikne právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

K dopravě (dodání) zboží může kupující využít následujících způsobů:

Způsob dopravy (dodání) zboží ČR:

 1. Přepravní společnost MESSENGER od: 159 Kč
 2. zasilkovna.cz - osobní odběr z odběrného místa / Zásilkovna domů od: 79 Kč
 3. Přepravní společnost DPD od: 129 Kč
 4. Při objednávce nad 2500,- Kč doprava zdarma, Zdrama pro registrované uživatele od 1000 KčODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE

Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v ust. § 1837 OZ, zejména pak, nikoliv však výlučně, v případě dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele.

Kupující-spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit za níže uvedených podmínek. Rozhodne-li se kupující-spotřebitel pro odstoupení ve stanovené lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dopravy (dodání) zboží od prodávajícího ke kupujícímu-spotřebiteli.

V souladu s § 1820 odst. 1 písm. j) a § 1832 odst. 3 OZ nese kupující-spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Podmínky:

 1. Kupující-spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, resp. od převzetí posledního kusu zboží, položky nebo části dodávky, je-li obsahem koupě více kusů zboží, několik položek nebo částí dodávky;
 2. Kupující-spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodejci. Odstoupení od smlouvy adresuje kupující-spotřebitel na e-mailovou adresu prodávajícího, chcisezeptat@drinkito.cz případně na doručovací adresu prodávajícího uvedenou níže v kontaktních údajích.
 3. Kupující-spotřebitel může k odstoupení od kupní smlouvy využít také formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, dostupný zde. Kupující-spotřebitel tento formulář zašle emailem na chcisezeptat@drinkito.cz a následně takto vyplněný formulář též přiloží ke zboží, které bude vráceno prodávajícímu;
 4. Kupující-spotřebitel zboží doručí zpět na své náklady prodávajícímu na adresu skladu: Distribuční centrum RABEN, sklad STOCK, Plzeňská 384, 267 61, Cerhovice, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy podle bodu 1. Na této adrese nelze vracet zboží osobně;
 5. Zboží, které bude kupující-spotřebitel odesílat v návaznosti na odstoupení od kupní smlouvy, nebude nést známky použití, nebude poškozené, nekompletní (např. bez příslušenství, záručního listu, návodu atd.), bude řádně zabaleno způsobem, který zajistí, že zboží bude ochráněno před vnějšími faktory, poškozením či jiným znehodnocením nebo ztrátou, a bude vráceno s kopií dokladu o koupi (prodávající doporučuje zboží pojistit proti poškození);
 6. Byla-li snížena hodnota zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, odpovídá kupující prodávajícímu za takto sníženou hodnotu zboží.

Z odstoupení od kupní smlouvy podle bodu 2. výše musí být zjevné, kdo jej činí a jakého zboží se týká. Za tímto účelem musí odstoupení od kupní smlouvy obsahovat zejména číslo objednávky. Týká-li se odstoupení od kupní smlouvy jen části objednávky, uvede kupující-spotřebitel rozsah zboží, pro který od kupní smlouvy odstupuje.

Za splnění výše uvedených podmínek bude kupujícímu-spotřebiteli vrácena jím uhrazená kupní cena zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dopravy (dodání) zboží, a to stejným způsobem, jakým byla uhrazena kupujícím-spotřebitelem, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na účet kupujícího-spotřebitele, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen kupujícímu-spotřebiteli vrátit jím uhrazenou kupní cenu zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dopravy (dodání) zboží dříve, než obdrží zboží, nebo než mu kupující-spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

V případě snížení hodnoty zboží z důvodu na straně kupujícího podle bodu 6. výše, je prodávající oprávněn započíst odpovídající sníženou hodnotu oproti své povinnost vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu. O tomto kroku prodávající kupujícího-spotřebitele vyrozumí.

Právo kupujícího-spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy zaniká, pokud jej Kupující neuplatní ve lhůtě a způsobem stanoveným v předchozích odstavcích tohoto článku VOP. Bude-li se kupující-spotřebitel domáhat odstoupení od kupní smlouvy po uplynutí lhůty k odstoupení od kupní smlouvy, upozorní prodávající kupujícího-spotřebitele na skutečnost, že takové odstoupení od kupní smlouvy není účinné. Pokud kupující-spotřebitel zašle prodávajícímu zpět zboží po uplynutí lhůty k odstoupení od kupní smlouvy ve snaze odstoupit od kupní smlouvy, informuje prodávající kupujícího-spotřebitele, že k odstoupení od kupní smlouvy nedošlo a na náklady kupujícího-spotřebitele zašle prodávající zboží zpět na adresu uvedenou v objednávce.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě zjevného pochybení v uvedení ceny zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu" nebo „akci" nebo jiné označení obdobného významu.

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno zejména chybné uvedení desetinné čárky v ceně zboží, chybné vynechání číslice nebo naopak uvedení číslice navíc v ceně zboží, zjevně nízká cena zboží způsobená lidským či technickým faktorem (např. o 70 % nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé) a jiné zjevné chyby v psaní, kalkulacích či tisku. V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy bez dalšího odstoupit v případě, že vyjde najevo, že kupující nedovršil věk 18 let (příp. neprokáže dovršení věku způsobem uvedeným výše např. občanským průkazem), a to od uzavření smlouvy do okamžiku předání balíku obsahujícího zboží, čímž by jinak došlo k porušení podmínek stanovených těmito VOP, ujednáními kupní smlouvy a platnými právními předpisy.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA (REKLAMACE)

Kupující si zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitelem, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození zboží a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu nebo dodat nové zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat.

Kupující je před prvním použitím zboží povinen si důkladně přečíst návod k použití zboží a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí zboží kupujícím. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Má-li věc vadu, má kupující-spotřebitel tato práva, a to v pořadí zde uvedeném:

 1. Právo požadovat odstranění vady. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil;
 2. Právo podle své volby požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. To se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 3. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud i) prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době, ii) vada se projevila opakovaně, iii) vada je podstatným porušením smlouvy, nebo iv) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

Pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. OZ.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po marném uplynutí této lhůty může kupující-spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající je povinen kupujícímu-spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Prodávající je dále povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k zajištění nápravy, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující své právo u něj.

V případě vady věci může kupující zaslat e-mail na reklamační oddělení prodávajícího na následující e-mailové adrese: chcisezeptat@drinkito.cz. Pro podrobnější informace se kupující může obrátit přímo na zákaznické centrum prodávajícího na tel. č. +420 377 419 001. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má kupující-spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

Reklamace zboží se v případě kupujícího-spotřebitele řídí příslušnými ustanoveními OZ a zákonem o ochraně spotřebitele.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Prodávající, v souladu s ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.

REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

Při registraci zákazníka na e-shopu je zákazník povinen uvést přesné a pravdivé údaje požadované při nákupu zboží. Pokud dojde u zákazníka ke změně údajů, je povinen takovou změnu oznámit bezodkladně, a to buď prostřednictvím zákaznické linky prodávajícího, nebo zněnu provést přímo ve správě zákaznického účtu v e-shopu.

Během registrace je zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití zákaznického účtu, je prodávající oprávněn účet zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Prodávající neodpovídá zákazníkovi za škody (újmu), které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

Prodávající je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci zákazníka, pokud se může odůvodněně domnívat, že zákazník porušuje tyto VOP. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení VOP, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, AUTORSKÉ PRÁVO

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOU“) a s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“). Prodávající je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu prodávající a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují provozovatelé přepravních služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v rozsahu nutném pro doručení zboží kupujícímu.,a provozovatel portálu Heureka.cz, společnost Heureka Group a.s., IČO 07822774, se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 24131, které jsou osobní údaje kupujících předávány v rozsahu nutném pro zjištění spokojenosti kupujících s nákupem u prodávajícího prostřednictvím programu Ověřeny zákazníky. Bez výslovného souhlasu kupujících nakládá prodávající s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští ZZOU anebo GDPR.

Veškeré materiály publikované na prezentaci e-shopu prodávajícího jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy České republiky. Zboží, které je v prezentaci e-shopu uvedeno, informace o zboží a jeho vyobrazení může být chráněno dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení zboží, obchodních firem a názvů společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Kupující dává prodávajícímu výslovný souhlas ke shromažďování a zpracování jeho osobních údajů pro účely splnění kupní smlouvy (dodání zboží) a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení) a zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u prodávajícího, a to až do doby doručení písemného vyjádření o nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním prodávajícímu. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím emailu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

Prodávající používá pro optimalizaci svých služeb nástroje sloužící ke zlepšení zkušeností zákazníků při využívání služeb prodávajícího. Bližší informace lze nalézt zde.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.,

Palírenská 641/2, Božkov, 326 00 Plzeň

IČO: 279 04 636

Telefonní číslo: +420 377 419 001

E-mail: chcisezeptat@drinkito.cz

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající je oprávněn kdykoli změnit VOP. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na prezentaci e-shopu.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.2.2024